Steva Lević

dr Steva Lević

Vanredni profesor

Kontakt: slevic@agrif.bg.ac.rs

Dr Steva Lević je vanredni profesor na Institutu za prehrambenu tehnologiju i biohemiju Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je prehrambene tehnologije (2005) i doktorirao tehnološko inženjerstvo (2014) na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Njegova naučna istraživanja usmerena su na inkapsulaciju prehrambenih aditiva, fermentacije, funkcionalne materijale i nove metode za karakterizaciju biomaterijala. Autor je i koautor ukupno više od 90 naučnih radova (51 recenzirani članak i 5 poglavlja) i jednog studentskog priručnika. Njegovi članci su citirani više od 1200 puta, H-indeks je 20 (Scopus baza podataka). Učestvovao je u 10 domaćih i međunarodnih naučnih projekata. Suosnivač je i član Udruženja prehrambenih tehnologa Srbije.