IFIA nagrada za najbolju invenciju 2018. godine za “Uređaj za dodavanje suvog leda”


Dr Aleksandra Ivetić je dobitnica IFIA nagrade za najbolju invenciju u 2018. godini za pronalazak “Uređaj za dodavanje suvog leda”. IFIA žiri ocenjuje pronalaske na osnovu unapred definisanih kriterijuma, poput, njegove novosti, inventivnosti, patenta, mogućnosti komercijalizacije i dr.

Primenom uređaja za dodavanje suvog leda pri siliranju biljaka na farmama se ciljano dodaje suvi led u biljke koje se siliraju na bezbedan način, jer se izbegava direktan kontakt sa suvim ledom. Predloženi uređaj omogućava precizno dodavanje suvog leda u biljke.
Dakle, suština datog pronalaska jeste dodavanje ugljen dioksida (C02) u čvrstom stanju u vidu suvog leda pri siliranju stočne hrane.