Efikasan predtretman za proizvodnju biogasa

Svi smo mi proizvođači otpada. Implementacija biogas postrojenja je jedan od načina zaštite životne sredine, očuvanja iscrpljenih resursa fosilnih goriva i prevazilaženja energetskog deficita. Biogas tehnologija se koristi za pretvaranje organskog otpada u energiju. Ulazna sirovina za biogasna postrojenja može biti iz različitih izvora: poljoprivrede prvenstveno stočarstva, prehrambene industrije, komunalnog otpada i drugo. Najbitnije je obezbediti stabilan supstrat sa potencijalom za proizvodnju električne energije, koji će biti redovno na raspolaganju dugo vremena. Biorazgradivost organskog otpada je ograničavajući faktor. Sadržaj celuloze u lignoceluloznom kompleksu ćelijske membrane ulaznih sirovina nije dostupan metanogenim bakterijama i konstantno predstavlja problem, što prouzrokuje smanjenu proizvodnju.

Rešenje je efikasan predtretman. Sa inovativnim predtretmanom, sav sadržaj ćelije je iskoristiv. Sa jedne strane, primenom rešenja može se povećati energetski sadržaj ulazne mase i obezbediti digestirani supstrat za stabilnu proizvodnju biogasa. Sa druge strane, obezbeđuje se izlazna sirovina u vidu visokokvalitetnog komposta za organsko đubrivo.

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Poljoprivreda, Stočarstvo

Biotehnologija

Prototip

Patent

Finansijska sredstva

farmainova.aleksandra@gmail.com

Praćenje i poboljšanje ulaznih i izlaznih sirovina u proizvodnji biogasa daje nam konkurentsku prednost u odnosu na postojeće tehnike i proizvode. Imamo međunarodnu viziju i podršku biogas kompanija.

Publikacije