Biomasa Foto Agrosmart

Razvoj tehnologije nekonvencionalne gasifikacije biomase

Osnovni nedostatak biomase, kao sirovine za proizvodnju energije, je njen kvalitet koji često zavisi od atmosferskih prilika, primene agrotehničkih mera, transporta, skladištenja i mnoštva drugih aspekata. Postojeći sistemi s konvencionalnim tehnologijama termohemijske konverzije ne mogu uvek da obezbede kvalitetnu transformaciju biomase različitog kvaliteta, a samim tim ni kvalitetan proizvod. Cilj ove inovacije je da se omogući da se postojeća tehnologija gasifikacije prilagodi sirovini i da se, uz korišćenje odgovarajućih jeftinih i lako dostupnih katalizatora i promenom određenih radnih parametara, pronađe način da se tokom procesa transformacije biomase obezbedi najveća moguća energetska efikasnost i eventualno dobiju i drugi proizvodi koji se, kao dodatna vrednost, mogu ponuditi na tržištu. Heterogenost kvaliteta biomase u ovom trenutku ne ostavlja prostor da se napravi univerzalna tehnologija prilagođena svakom tipu biomase. Rešenje je u povezivanju naučno-istraživačkog rada s industrijom, a zatim i primeni istraživačkih rezultata u praksi, jer jedino takav pristup omogućava da se postojeći kapaciteti iskoriste na najbolji mogući način, što ovaj koncept omogućava. To bi privredi svakako donelo značajnu uštedu, ne samo zbog toga što bi ostaci koji nastaju procesom transformacije bili svedeni na minimum, nego i zbog toga što bi svaki deo ulazne sirovine mogao da se iskoristi na najekonomičniji način, odnosno da se uspostavi novi biznis model. Na primer, na ovaj način bili bi eliminisani efekti koji utiču na smanjenje prinosa i pogoršanja kvaliteta singasa koji se proizvodi u konvencionalnim procesima gasifikacije biomase. Rešenje nije još uvek implementirano u kompanijama zbog niskog TRL koji je izmedju 3-4. FCL Team je za ovu inovaciju osvojio specijalnu nagradu pod nazivom “Best Bussines Idea from Western Balkan” u okviru EIT Jumpstarter 2022 Grand Finala održanog 29.11.2022. u Krakovu, Poljska.

Potrebe za dalji razvoj:

Finansijska sredstva

Oblast

Biomasa, Energetika

Tehnologija

Obnovljivi izvori energije

Faza razvoja

Prototip
Lična karta inovacije