testmaster-header-image

TestMaster

TestMaster je softversko i organizaciono rešenje za realizaciju testiranja kandidata. Rešenje razvijeno na Fakultetu organizacionih nauka. Obezbeđuje digitalizaciju i podršku svim fazama procesa testiranja:

 1. Formiranje baze i klasifikaciju pitanja
 2. Izbor pitanja i formiranje jedinstvenih testova
 3. Dizajniranje testova i obrazaca
 4. Organizacija pakovanja i distribucije materijala
 5. Organizacija sprovođena testiranja
 6. Organizacija prikupljanja i skeniranja materijala
 7. Organizacija pregledanja testova
 8. Ocenjivanje testova
 9. Objavljivanje rešenja i uvid u digitalizovane testove
 10. Formiranje izveštaja

Primenom TestMaster rešenja značajno se unapređuje način testiranja, pre svega povećanjem objektivnosti i pouzdanosti čitavog sistema i organizacije, kao i ujednačavanjem uslova u kojima kandidati polažu testove.

Ovo softversko i organizaciono rešenje digitalizacijom:

 • Eliminiše greške koje su rezultat ljudskog faktora
 • Povećava efikasnost kroz racionalizaciju korišćenja resursa
 • Obezbeđuje transparentnost kroz uvid u pregledane testove
 • Omogućava analiza rezultata u cilju unapređenja

Za svaku fazu realizacije testiranja kreirane su:

 • Aplikacije za dizajniranje i generisanje jedinstvenih testova
 • Aplikacija za pakovanje i distribuciju testova
 • Aplikacija za skeniranje testova
 • Aplikacija za pregledanje testova
 • Aplikacija za izveštavanje u realnom vremenu
 • Administrativni portal za organizatore testiranja
 • Javni portal za kandidate

Centralna komponenta sistema koja upravlja procesom sprovođenja testiranja i koordinira radom svih ostalih komponenti, povezujući ih u potpuno funkcionalnu celinu.

Potrebe za dalji razvoj:

Partneri za primenu rešenja na novim tržištima i u novim industrijama

Oblast

IT industrija, Obrazovanje

Tehnologija

Prehrambena tehnologija

Faza razvoja

Komercijalizacija
Lična karta inovacije

Vođeni idejom da je digitalizacija jedan od pravaca unapređenja obrazovanja u Srbiji i da je važno jačanje poverenja u proces testiranja, tim sa FON-a razvio je jedinstveno softversko i organizaciono rešenje za realizaciju testiranja kandidata. Prvu veću primenu TestMaster imao je u realizaciji završnog ispita koji polažu svi učenici na kraju osmog razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja.