A

Obnovljivi izvori energije

Razvoj tehnologije nekonvencionalne gasifikacije biomase

Download

Osnovni nedostatak biomase, kao sirovine za proizvodnju energije, je njen kvalitet koji često zavisi od atmosferskih prilika, primene agrotehničkih mera, transporta, skladištenja i mnoštva drugih aspekata. Postojeći sistemi s konvencionalnim tehnologijama termohemijske konverzije ne mogu uvek da obezbede kvalitetnu transformaciju…